6 фактора, оказващи влияние върху валутните курсове.

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на една страна. Валутните курсове играят изключително важна роля за нивото на държавната търговия, което е от огромно значение за всяка свободна пазарна икономика в света. Поради тази причина, валутните курсове са сред най-често следените, анализирани и държавно контролирани икономически показатели. В по-малък мащаб те въздействат на реалната възвращаемост на инвестиционното портфолио. Тук ще разгледаме някои от по-важните фактори, които влияят върху движението на валутния курс.

Въведение
Преди това нека да разберем как движенията на валутните курсове се отразяват на международната търговия. По-високите валутни нива правят износа на дадена страна на международните пазари по-скъп, а вноса по-евтин и обратното.(по-ниските стойности на валутата правят износа на страната по-евтин, а вноса — по-скъп.)
Може да се очаква, че по-високите валутни стойности ще понижат държавния търговски баланс, докато по-ниските ще го повишат.

Показатели на валутните курсове
Множество фактори влияят върху валутните курсове и всички те са свързани с търговските отношения между две страни. Не забравяйте, че валутните курсове са относителни и представляват сравнителна величина от валутите на двете държави. По-долу са разгледани някои от основните показатели на валутния курс на две страни. Имайте предвид, че тези фактори не са в определена последователност, което се отнася и за много аспекти на икономиката. Дяловото значение на всеки един от тях е обект на допълнително обсъждане.

1. Инфлационни диференциали
Обикновено, страната с относително ниски инфлационни нива има по-скъпа валута, защото нейната покупателна способност се увеличава в сравнение с другите валути. През последната половина на двадесети век, страни с ниска инфлация бяха: Япония, Германия и Швейцария. САЩ и Канада успяха да понижат инфлацията си малко по-късно. Страните с по-висока инфлация обикновено са свидетели на обезценяване на тяхната валута, спрямо валутите на търговските си партньори. Това в повечето случаи е съпроводено с увеличаване на лихвените проценти.

2. Разлики в лихвените проценти
Лихвените проценти, инфлацията и валутните курсове са взаимно свързани. Чрез промяна на лихвените проценти, централните банки влияят върху инфлацията и валутните курсове, а това се отразява на инфлацията и валутните стойности. В икономическите среди страната с по-високите лихви предлага на кредиторите по-висока възвращаемост в сравнение с останалите. Ето защо, по-високите лихвени проценти привличат чуждестранни капитали и са причина за повишаване на валутния курс. Въздействието на по-високите лихвени проценти се обезсилва, ако инфлацията в страната е много по-висока от тази в другите страни или ако други фактори доведат до обезценяване на валутата. Съществува и обратната зависимост, а именно по-ниските лихвени проценти могат да доведат до понижаване на валутните курсове.

3. Дефицити по текущата сметка.
Текущата сметка представлява търговския баланс на дадена страна и нейните търговски партньори. Тя отразява всички плащания между страните за стоки, услуги, лихви и дивиденти. Дефицитът по текущата сметка показва, че страната харчи повече на международните пазари, отколкото печели и се налага да заеме чуждестранни капитали, за да го компенсира. С други думи, страната се нуждае от повече чуждестранна валута, отколкото получава от износа си, а предлага повече от валута си, отколкото изисква чуждото търсене. Повишеното търсене на чужда валута понижава валутният курс на страната до момент, в който местните стоки и услуги стават твърде евтини за чужденците, а чуждите активи са твърде скъпи, за да генерират продажби за вътрешния пазар.

4. Обществен дълг.
Страните биха се ангажирали с голям дефицит, ако с него плащат за проекти в публичния сектор или за правителствено финансиране. От една страна такива дейности биха стимулирали местната икономика, но от друга тези страни стават все по-малко привлекателни за чуждестранните инвестиции. Каква е причината? Големият дълг насърчава инфлацията и обслужването му в условията на повишена инфлацията ще доведе до обезценяване на долара в бъдеще.

В най-лошия случай, правителството се принуждава да емитира (напечата) повече от местната валута, за да плати част от големия дълг. Това обаче неминуемо води до увеличаване на инфлацията. Ако правителството не е в състояние да се справи с дефицита си посредством вътрешни механизми (продажба на държавни облигации, увеличение на паричното предлагане),то трябва да увеличи предлагането на ценни книжа за продажба на чуждестранни инвеститори, но на по-ниски цени. В крайна сметка, големия дълг може да се окаже непривлекателен за чужденците, ако преценят че страната крие рискове поради, невъзможност за покриване на задълженията си. Чуждите инвеститори не са склонни да купуват ценни книжа в тази валута, особено ако рискът от неизпълнение на задълженията е голям. Поради тази причина, дългът на една страната (според Moody или Standard & Poor, например) е решаващ фактор за валутния й курс.

5. Условия на търговия.
Условията на търговия изразяват отношението на цените на вноса към тези на износа. Търговските условия са свързани с текущите сметки и платежния баланс. Ако цените на износа на една страна се повишават с по-голяма скорост, отколкото тези на вноса, то условията за търговия се подобряват. По-благоприятните условия за търговия водят до повишаване на износа на страната. Това, от своя страна, води до нарастване на приходите от износ, което осигурява по-голямото търсене на валутата на тази страната (и до покачване на стойността й). Ако цената на износа се увеличава с по-бавни темпове, отколкото тази на вноса, националната валута ще поевтинее, заради влошените търговски връзки.

6. Политическа стабилност и икономически показатели.
Чуждите инвеститори неизбежно търсят стабилни страни със силни икономически показатели, в които да инвестират капиталите си. Държава, с подобни характеристики ще привлече повече инвестиции от други страни, които имат ясно изразен политически и икономически риск. Политическите сътресения, например, могат да предизвикат загуба в доверието на валутата, както и до изтегляне на чуждите капитали от страната и насочването им към по-стабилни икономики.

Заключение.
Валутният курс, в който портфолиото държи по-голямата част от инвестициите определя реалната му възвращаемост. Понижаването на валутния курс очевидно намалява покупателната способност от приходите и капиталовите печалби от постъпленията. Освен това, валутният курс влияе на други фактори, като приходи от лихвени проценти, инфлация и дори капиталовите печалби от ценните книжа. Валутните курсове се определят от множество комплексни фактори, които често объркват и най-опитните икономисти. Инвеститорите все пак трябва да са наясно, че валутните стойности и курсове играят важна роля за възвращаемостта на инвестициите им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *